مدلسازی اقتصادسنجی (JEM) - بانک ها و نمایه نامه ها