مدلسازی اقتصادسنجی (JEM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله